Макал-лакаптар

Бабаң кыргыз кеп айткан, Балдарга жуксун деп айткан

Кыргыз макал-лакаптары жана алардын орус тилине котормолору менен аналогдору

Кыргыз макал-лакаптары (жыйнаган Качкын Нускаев)

Кыргыз макал (Фейсбуктагы бет)

1001 макал-лакап

 

* * *
Абийирлүү жигитке-ажалдуу кийик жолугат.

* * *
Адам баласы үйгө киргенден мурда үйдөн чыгып бара жатканын ойлошу керек.

* * *
Адам көркү адеп.

* * *
Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт.

* * *
Адамдын кийимине караба, сөзүнө кара.

* * *
Адамдын ойлогону миң, аткарганы бир.

* * *
Адамкерчиликтин өлчөм-чени: өз абийиринин үнүн өчүрбөө.

* * *
Адепсиз жигит – жүгөнү жок аттай,
Адеби жок аял — кабанаак иттей.

* * *
Адептүү алкыш алат, адепсиз каргышка калат.

* * *
Адилет соттун кылычында кын жок.

* * *
Адилет сөз — ачуу сөз.
Айтсаң — тилиң күйөт,
айтпасаң — дилиң күйөт.

* * *
Аз ашка жасоол болбо.

* * *
Аз сүйлөп, көп тыңша.

* * *
Азды жок дебе, барды көп дебе.

* * *
Айбанга — келтек, адамга — ишарат.

* * *
Айдаганы 5 эчки, ышкырыгы таш жарат.

* * *
Айкөл адам: дыңылдаганды, ырылдаганды көтөрүмдүүлүктө кабыл алат.

* * *
Айкөлдө — жок болсо да бар.
Акмакта — бар болсо да жок.

* * *
Айтыла элек сөз – сенин кулуң
айтылып кетсе – сен анын кулусуң.
* * *
Учу бирге жазылат, түбү бирге кошулат.

* * *
Айтылган сөз, атылган ок.

* * *
Айыл ити ала болсо да, бөрү көрсө — чогулат.

* * *
Акылдуу бир сөздөн түшүнөт,
Акылман айттырбай билет.

* * *
Акылдуу миң азаптан кутулат,
Акылсыз бир азапка тутулат.

* * *
Акылдуу отко карайт, акмак казанга карайт.

* * *
Акылдуунун сөзү – кыска,
Айта салса – нуска.

* * *
Акылмандык бар жерде, акыйкат болуп, жалган жок.

* * *
Акылсызга арачы болсоң, ар кай жериң томуйт.

* * *
Акылсыздын белгиси – кургак кайрат, жел өпкө,
эч убакта жарабайт кургак создөн бөлөккө.

* * *
Акын болбойт талантсыз,
Молдо болбойт сабатсыз.

* * *
Аларманга алтоо — аз,
Берерманга бешөө — көп.

* * *
Алган эри жарашса, кара катын ак болот.
Баккан ээси жарашса, куйпул күчүк сак болот.

* * *
Алгандын бермейи бар.

* * *
Алдыга өбөк, аркага жөлөк.

* * *
Алжеке кызга — жалжеке күйөө.

* * *
Алтын – жерден, баатыр – элден.

* * *
Алы жетпеген – акыйкатчыл.

* * *
Алыс жерге куда болсоң — артынчактап аш келер,
Жакын жерге куда болсоң — түрдүү ушак кеп келер.

* * *
Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык.

* * *
Аңдышкан — айыл конбойт,
Эсептешкен — дос болбойт.

* * *
Аныраңдак аялга, шаныраңдак күйөө.

* * *
Ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө.

* * *
Аргымак аттын куйругу — бирде жибек, бирде кыл.
Эр жигиттин белгиси – сыртта — мырза, үйдө — кул.

* * *
Арык атка куйругу жүк.

* * *
Асыл ой, адал иш, ак сөз — турмушка баш, көз.

* * *
Асыл таштан,
Акыл баштан

* * *
Ат айланып казыгын табат.

* * *
Ат мүдүрүлбөй жер тааныбайт,
эр мүдүрүлбөй эл тааныбайт.

* * *
Ата сыйлаган абийир табат,
Эне сыйлаган элге жагат.

* * *
Ата энеңди урматтасаң, өз балаңдан сый көрөсүң.

* * *
Атадан алтоо болсо да,
Ар башта бар жалгыздык.

* * *
Атадан каргыш алган оңбойт.

* * *
Атадан таяк жеген балдар жакшы, энеден тил укпаган кыздар жакшы.

* * *
Атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн.

* * *
Атан төө мас болсо, тайлагы менен дос болот.

* * *
Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер.

* * *
Атанын гана эмес, адамдын, эненин гана эмес, элиңдин уулу бол.

* * *
Атанын салган жолу бар,
Эненин бычкан тону бар.

* * *
Атанын уулу болуш урмат,
Эл уулу болуш кымбат.

* * *
Атасын көрүп баласына тий, үйүн корүп кызмат кыл.

* * *
Ата-энеңди сыйласаң, өз балаңдан жакшылык көрөсүң.

* * *
Ач бала ток баладай ойнобойт,
Ток бала ач болом деп ойлобойт.

* * *
Ачка кишиге таң атпайт.

* * *
Ачка кишинин ачуусу жаман.

* * *
Ачтын тогу, бардын жогу болот.

* * *
Ачуу – шайтан, акыл – дос.

* * *
Ачуу болсоң түкүрүп салышат,
Таттуу болсоң жутуп алышат.

* * *
Ачыктым ууру болдум,
Ачындым сүйлөк болдум.

* * *
Аш кадырын билбеген, үй ээсин уялтат.

* * *
Аш көп болсо каада көп.

* * *
Аш турган жерге оору турбайт.

* * *
Ашың жок болсо да, кашың болсун.

* * *
Ашың калса дагы ишиң калбасын.

* * *
Аял жакшы, эр жакшы,
Вазир жакшы, хан жакшы.

* * *
Аялың мыкты болсо — бактың,
Аялың кыйды болсо – каттың.

* * *
Баатыр кол баштайт, чечен сөз баштайт.

* * *
Базары жакын байыбайт,
Калп айткан киши жарыбайт.

* * *
Баймын деп мактанба, жокмун деп суктанба.

* * *
Бакпаса мал кетет,
Карабаса катын кетет.

* * *
Балалуу үй — базар,
Баласыз үй – мазар.

* * *
Балаң пайдалуу болсо, аштыгың айдалуу.

* * *
Балаңды өзүм дебе эрке багып.

* * *
Баланын дээринде болбосо, атанын накыл сөзүндө, эненин мээринде эч нерсе жок.

* * *
Баласы бардын ырысы бар,
Карысы бардын ырысы бар.

* * *
Батадан эл көгөрөт, жамгырдан жер көгөрөт

* * *
Баш кесмек бар, тил кесмек жок.

* * *
Баш кетсе кетсин,
Намыс кетпесин.

* * *
Бетеге кетет бел калат,
Бектер кетет эл калат.

* * *
Бечелге жөтөлдүн кереги барбы.

* * *
Бешиктеги баланын бек болоорун ким билсин.

* * *
Бешиктен көргө чейин илим ал.

* * *
Билбегенге наалат эмес, билүүгө умтулбаганга наалат.

* * *
Билимдүү болмок – оңой, адам болмок – кыйын.

* * *
Бир жылдыгын ойлогон буудай эгет,
Он жылдыгын ойлогон Терек тигет,
Өмүр боюн ойлогон илим окуйт!

* * *
Бир ирет даам таткан жериңе мин ирет салам айт.

* * *
Бир карын майды бир кумалак чиритет.

* * *
Биринчи байлык – ден соолук, экинчи байлык – ак жоолук, үчүнчү байлык – бар соолук.

* * *
Бирөө өлмөйүнчө, бирөө күн көрбөйт.

* * *
Бирөөнүн май токочунан, өзүңдүн катыган наның жакшы.

* * *
Бирөөнүн тоогу бирөөгө каз көрүнөт,
Бирөөнүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт.

* * *
Бөлүнгөндү бөру жейт, жарылганды жоо алат.

* * *
Бөтөлкө менен достошкон,
Өмүрү менен коштошкон.

* * *
Булут минип муз бүркү,
Эрен да өткөн дүйнөдөн,
Бербейм, бербейм деп журүп,
Бай да өтөт дүйнөдөн.

* * *
Бүргөгө өчөшүп кийимиңди отко салба.

* * *
Бүркүт картайса, чычкан уулайт.

* * *
Бүткөн ишке сынчы көп.

* * *
Бышылуу тамактын күйүтү жаман.

* * *
Бээ туумайынча байтал аты калбайт,
Катын төрөмөйүнчө келин аты калбайт.

* * *
Дагы жоктун, наны жок.

* * *
Далили жок сөз — чала күйгөн чычала.

* * *
Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе..

* * *
Досуң берген малдын тишин ачпа.

* * *
Досуң менен чатакташканың
Бороондоп ачылган күндөй.

* * *
Дөөлөт басса — эт басат,
Мээнет басса — бит басат.

* * *
Дөөлөтүң – ата-энең, таалайың – уул-кызың.

* * *
Дубана таарынса, куржунуна зыян.

* * *
Дүйнө — улуу жол, заман – соккон жел.

* * *
Дүнүйө-мүлктүн көптүгү байлык эмес, көңүлдүн токтугу – байлык.

* * *
Жазда малды айдап бак,
кышта малды байлап бак.

* * *
Жайында жаткан, кышында тоңот.

* * *
Жакшы — калысчыл,
Жаман — арызчыл.

* * *
Жакшы адам ачык сүйлөйт,
Сөз тамырын казып сүйлөйт.
Жаман адам сасык сүйлөйт,
Өзгөлөрдү басып сүйлөйт.
Адептүү сылык сүйлөйт,
Амалкөй былык сүйлөйт.

* * *
Жакшы адамдын жаны бөлөк, дили бир.

* * *
Жакшы атка 1 камчы, жаман атка 1000 камчы.

* * *
Жакшы аялдын күйөөсүнүн жакасы агарат,
Жаман аялдын күйөөсүнүн сакалы агарат.

* * *
Жакшы бала элин өргө тартат,
Жаман бала элин көргө тартат.

* * *
Жакшы болсо катының,
Табыла берет акылың.

* * *
Жакшы болсоң – жатык бол,
Улук болсоң – кичик бол.

* * *
Жакшы болуш аста-аста,
Жаман болуш бир паста.

* * *
Жакшы деген бир ат бар, кууса жеткис.
Жаман деген бир ат бар жууса кеткис.

* * *
Жакшы кыз — эрден чыкпайт,
Эрден чыкса — элден чыкпайт.

* * *
Жакшы кыз жакадагы кундуз,
Жакшы уул асмандагы жылдыз.

* * *
Жакшы кызга – бир жигит,
Жаман кызга – миң жигит.

* * *
Жакшы уул өзү мырза — элине кул,
Жакшы кыз өзү сулуу — эрине гүл.

* * *
Жакшы эритип, жаман кейитип сүйлөйт.

* * *
Жакшыга эл, жаанга жер ишенет.

* * *
Жакшылыкка жакшылык — ар кишинин иши,
Жамандыкка жакшылык эр кишинин иши.

* * *
Жакшынын жакшылыгы — ар жерде,
жамандын жамандыгы — тар жерде.

* * *
“Жакшы” деген бир ат бар,
кууп отуруп жетпейт,
“жаман” деген бир ат бар,
жууган менен эч кетпейт.

* * *
Жалгыздын жары — Кудай.

* * *
Жалкоо ойлой берип чарчайт, сүйлөй берип жек көрүнөт.

* * *
Жалкоого күн кечкирбейт.

* * *
Жалкоого шылтоо жок.

* * *
Жалкоонун жаны таттуу.

* * *
Жалкоонун жаны, байдын малы — ардактуу.

* * *
Жаман аттын жалы көп, жаман катындын чачы көп.

* * *
Жаман аял — кетемин деп коркутат,
Жаман эркек — өлөмүн деп коркутат.

* * *
Жаман аял белгиси, казаны калат жуулбай, кабы калат буулбай.

* * *
Жаман жайын айтам деп баарын айтат.

* * *
Жаман катын чыккан жерин төркүнсүйт.

* * *
Жаман кийимдин ичинде жалындаган жүрөк бар.

* * *
Жаман киши макалчы,
Жаман эчки сакалчы.

* * *
Жаманга чоң аягыңды көрсөтпө.

* * *
Жамандан жарты кашык артат.

* * *
Жамандан жарты кашык аш калыптыр.

* * *
Жарды болсоң кооз бол,
Бай жанынан түңүлсүн.
Жалгыз болсон чогоол бол,
Көп жанынан түңүлсүн.

* * *
Жатып өлгүчө атып өл.

* * *
Жаш жигит акылынан кетсе жайдак,
Аксакал акылынан кетсе бойдок.

* * *
Жаш кезде берсин мээнетти,
Каарыганда берсин дөөлөттү.

* * *
Жаш кезинде берсин мээнетти,
* * *
Карыганда берсин дөөлөттү.

* * *
Жаш келсе — ишке,
Кары келсе- ашка.

* * *
Жаш улук эмес, акыл – улук.

* * *
Жашка – кызмат, карыга – урмат.

* * *
Жашоонун шамы – эмгек.

* * *
Жерде жаткан жумуртка, асманда учкан куш болот.

* * *
Жерин сүйбөс эл болбойт,
Элин сүйбөс эр болбойт.

* * *
Жети элдин тилин бил,
Жети түркүн өнөр бил.

* * *
Жетимиштеги чалдын көңүлү калса дагы, жетидеги баланын көңүлү калбасын.

* * *
Жибекти кор тутса – жүн,
Кызды кор тутса – күң.

* * *
Жигитке жетимиш өнөр аз.

* * *
Жол айры болсо, жолоочунун башы маң.

* * *
Жоо келгенде баатыр бол.

* * *
Жүрөктөн чыккан сөз — жүрөккө жетет.

* * *
Жылууга ыктай берсең, суукка тоңо бересиң.

* * *
Ийилгенге — ийилгин, атаңдан калган кул эмес.
Какайганга какайгын, падышанын уулу эмес.

* * *
Итти эркелетсең да таягыңды таштаба.

* * *
Иши жоктун ашы жок.

* * *
Иштесең көл болот, иштебесең чөл болот.

* * *
Казандагы кайда качат, каптагыга сак болгун.

* * *
Кайберендин каргышы менен эненин каргышы бирдей.

* * *
Калк казанын көп астым. Кана колумдун көөсү.

* * *
Калпычынын чын сөзү бошко кетет.

* * *
Калыс адамды кодуулого болот,
Ар намыстан жайдактоого болбойт.

* * *
Кара кылды как жарган, калыс болсун элиңде,
Калпты кошпой сүйлөгөн, башчы болсун элиңде.

* * *
Кары келсе ашка, жаш келсе ишке.

* * *
Карыдан ыйман кетсе, жаштан уят кетет.

* * *
Карыялыкка жетип, андагы касиетке жетпеген жаман.

* * *
Катын албай кайын ал.

* * *
Катын алсаң отун ал.

* * *
Келген доско тар болсоң, келээр доско зар болосуң.

* * *
Кеңешип кескен бармак оорубайт.

* * *
Кетмен чаппай нан кайда.

* * *
Кимге дилиң берилсе, ошол бир тууган.

* * *
Киши болор кишинин киши менен иши бар, киши болбос кишинин киши менен иши эмне?
* * *
Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе.

* * *
Киши эмес киши — сөз эмес сөздү сүйлөйт.

* * *
Койчуман көп болсо, кой арам өлөт.

* * *
Колу кыймылдабагандын, оозу да кыймылдабайт

* * *
Көз — коркок, кол – баатыр.

* * *
Көл канчалык терең болсо да – түбү бар,
Тоо канчалык бийик болсо да – төбөсү бар.

* * *
Көмүрчүгө темирчи үйүр.

* * *
Көңүл — бул назик бизге, назиктигин эстесек.
Өмүр — бул кылдан ичке, чырт үзүлөт сезбесек.

* * *
Көп байкаган көсөм,
Сөз байкаган чечен.

* * *
Көпкөн жигит көп сүйлөйт,
чечен жигит эп сүйлөйт.

* * *
Көптү билип, аз сүйлөө — адамгерчиликтин белгиси.

* * *
Күйүттү күлүп ызала, кырсыкты эмгектенип табала.

* * *
Кулактай нан жесең, улактай күч толот.

* * *
Күлгөндүн билгени бар.

* * *
Кулдай иштеп, падышадай жаша.

* * *
Кумгандагы байлыкка, башың менен кирбегин.

* * *
Күн каарына калса, табаары тамчы,
Катын каарына калса, табаары камчы.

* * *
Кунажын көзүн сүзмөйүнчө бука жибин үзөбү.

* * *
Күндө жеген жут болот, айда жеген ток болот.

* * *
Күн өткөнгө кызыкпа, иш бүткөнгө кызык.

* * *
Күч эшиктен кирсе, адилдик түндүктөн чыгат.

* * *
Күчтүү болсоң жердей бол баарын чыдап көтөргөн.
* * *
Уугум сага айтам — уулум сен ук,
Керегем сага айтам — келиним сен ук.

* * *
Күчүңө ишенбе, ишиңе ишен.

* * *
Кыбыраган кыр ашат.

* * *
Кыз боосуп алып энесин коркутат.

* * *
Кыздуу үйдө кыл жатпайт.

* * *
Кыздын барар жери күйөө,
Дандын барар жери тегирмен.

* * *
Кымызды ичкенге, кызды сураганга бер.

* * *
Кыргыз кыйытып айтса түшүнөт.

* * *
Кыргыз кыргызды сураштыра келсе, карын боло чыга келет.

* * *
Мактаган кыз тойдо осурат.

* * *
Мал тапкандыкы эмес, баккандыкы.

* * *
Мал ээсин тартпаса арам өлөт.

* * *
Малы жок деп эрден түңүлбө, чөбү жок деп жерден түңүлбө.

* * *
Мейманыңдын көзүнчө мышыгыңды мыш! дебе.

* * *
Мекендин кадыры башка жерден билинет

* * *
Напсисин тыя билген – эр адамдын белгиси.

* * *
Нускалуу карыя болбой, ыймандуу жаш болбойт.

* * *
Нысапсызга кашык салсаң беш ууртайт.

* * *
Оболу өзүң оңол, сөздөрүң өтүмдүү болот, андан соң башканы оңо, айланып кадыр-барк конот.

* * *
Обу жок катын оорсок уй саайт.

* * *
Обу жок катын секирип сийет.

* * *
Обу жок кек сактап жүргөндөн түңүл,
Орунсуз жасалма күлгөндөн түңүл.

* * *
Ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө.

* * *
Окуганыңды айтпай, токуганыңды айт.

* * *
Оңолуунун жолу бир, бузулуунун жолу миң.

* * *
Оорду жеңбей жеңил жок, кыйынды көтөрбөй жеңил жок.

* * *
Оору – миң, ден соолук – жалгыз.

* * *
Оору кишиге дары керек, соо кишиге баары керек.

* * *
Ооруунун алын сурасаң — айыкканга тете.

* * *
Орок оро албаган орок тандайт.

* * *
Осурган кыз осурбаган кыздын бетин тытат.

* * *
Отко келген катындын отуз ооз сөзү бар.

* * *
Отту үйлөп күйгүзсө, сөздү сүйлөп күйгүзөт.

* * *
Өз агасын агалай албаган, өзгө агасын сагалайт.

* * *
Өзгө, жатка калыс бол, арамдыктан алыс бол.

* * *
Өзөктөн чыккан өрт жаман,
Өздөн чыккан жат жаман.

* * *
Өзү тойсо да, көзү тойбойт.

* * *
Өзүнүн башындагы тоону көрбөгөн, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт.

* * *
Өкүмсүнүп өспөйсүң, кыйынсынып ашпайсың.

* * *
Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет.

* * *
Өлөр кой койчунун таягына жөлөнөт.

* * *
Өтүгү жаман төрдү булгайт.

* * *
Сабырдын түбү сары алтын.

* * *
Сакалы өссө да, акылы өспөптүр.

* * *
Салаалап тарап сакалды,карылар айтсын макалды.

* * *
Саргара жортсоң, кызара бөртөсүң.

* * *
Семиз арыктаганча арыктын жаны чыгат.

* * *
Сен эч кимди ойлобосоң, сени эч ким ойлобойт.

* * *
Согуштун жегени пул, ичкени кан.

* * *
Сойгонуң — улак, теке.
Тартканын — кулак чеке.

* * *
Сөз ээсин табат.

* * *
Сөзгө баатыр, ишке – бакыр.

* * *
Сүйбөгөнгө сүйкөнбө.

* * *
Сунулган моюнду сунулган кылыч кеспейт.

* * *
Сурап ичкен тамагың – суу ичкен менен барабар,
Уурдап ичкен тамагың – уу ичкен менен барабар.

* * *
Сүткө оозу күйгөн — айранды үйлөп ичет.

* * *
Суу жердин каны, жер дыйкандын жаны.

* * *
Сууну коп кечсе – чалчык болот,
Сөздү көп сүйлөсө — тантык болот.

* * *
Тазалык – соолук негизи, соолук – байлык негизи.

* * *
Талкан десе тап койгон, айыл десе ат койгон.

* * *
Таш менен урганды, аш менен ур.

* * *
Тебенектен бутуңду тарт,
Ушакчыдан тилиңди тарт.
* * *
Таза болсоң суудай бол,
Баарын жууп кетирген,
Калың болсоң жердей бол,
Баарын чыдап көтөргөн.

* * *
Темене берип, тоо алат.

* * *
Тең теңи менен, тезек кабы менен.

* * *
Тизелеп жашаганча,
Тик туруп өлгөн артык.

* * *
Тоготпогон жыланды топтошкон кумурска өлтүрөт.

* * *
Топуксуздун курсагы тойбойт.

* * *
Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт.

* * *
Түйшүгү болбой, түшүмү болбойт.

* * *
Түн бакырдыкы.

* * *
Тууган бар болсо көрө албайт, жок болсо асырай албайт

* * *
Убада берсең, убарасына чыда.

* * *
Убада берүү – арзан, аткаруу – кыйын.

* * *
Убаданын жаманы – улам болжоп, тил эмизген,
Убаданын жакшысы – адамдык, абийирге ишенген.

* * *
Укпайт деп ушак айтпа,
Көрбөйт деп уурулук кылба.

* * *
Улук болсоң кичик бол.

* * *
Улууну укпаган – узабас.

* * *
Урук сеппей эгин жок.

* * *
Чапкан сайын көз чыкпайт.

* * *
Чөбү жок деп — жерден түңүлбө,
Малы жок деп — эрден түңүлбө.

* * *
Шагылы болбой зоо болбойт,
Шайыры болбой эл болбойт.

* * *
Шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз,
Шакылдаган эчкини суу кечкенде көрөбүз.

* * *
Шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт.

* * *
Шашкан кыз эрге жетпейт, эрге жетсе этеги жерге жетпейт.

* * *
Ыймандуу таап сүйлөйт,
Ыймансыз каап сүйлөйт.

* * *
Ыймандуунун алары – алкыш.

* * *
Ыймансыз тамак десе шашат, жумуш десе качат.

* * *
Ыймансыз уул ата-энесин көргө сүйрөйт.

* * *
Ыйманы болсо адамсың, ыймансыз болсоң наадансың.

* * *
Ынтымак бар жерге ырыс уялайт.

* * *
Ынтымак достордун жолун ачат,
Ынытымак болбосо – ырысың качат.

* * *
Ынытымактуу үй-бүлөдөн ырыскылуу үлпөт кетпейт.

* * *
Ырыс алды ынтымак,
Ынтымагың жок болсо
Алдыңдан таяр алтын так.

* * *
Эгин айдоо — байлык айдоо.

* * *
Эгиндин жайын эккен билет, арабанын жайын чеккен билет.

* * *
Эки жакшы кас болбойт,
Эки жаман дос болбойт.

* * *
Эки жакшы тоого чыкса кудалашып түшүшөт,
Эки жаман тоого чыкса кубалашып түшүшөт.

* * *
Эки жинди бир кетти, эсен барып, соо келсин.

* * *
Эки таш беттешсе күкүм болоор.
Эки баш эптешсе бүтүм болоор.

* * *
Эл дөөлөтү — эмгек, эмгек баарын жеңмек.

* * *
Эл камын ойлогон — көктөйт, өз камын ойлогон — өспөйт.

* * *
Эл үчүн эрги, журт үчүн жүгүр.

* * *
Элинен безген — эр оңбос,
Көлүнөн безген — каз оңбос.

* * *
Эмгеги аздын өнгөнү аз.

* * *
Эмгек барда өнмөк бар.

* * *
Эмгек кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан.

* * *
Эмгектен артык эм жок,
Кайраттан артык дем жок.

* * *
Эмнени эксең, ошону оросуң.

* * *
Эне – үй-бүлөнүн жүрөгү,
Ата – үй-бүлөнүн тиреги.

* * *
Эненин көөнү балада,
Баланын көөнү талаада.

* * *
Энесин көрүп кызын ал,
Эшигин көрүп төрүнө өт.

* * *
Эр жигит элин сагынат, өрдөк, каз көлүн сагынат.

* * *
Эрдик кылып кой союп, иттик кылып төш тартты.

* * *
Эринчээктин колу тийбейт.

* * *
Эрте аттанган кеч калбайт,
элдүү түлкү ач калбайт

* * *
Эртенки куйруктан, бүгүнкү бөйрөк жакшы.

* * *
Эшек оонаган жерде түк калат, түк калса да жөн калбайт.

* * *
Эшек ташыйт, ат жейт.

* * *
Эшекти отко айдасаң бокко качат.

* * *
Эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот.

* * *
Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет.

* * *
Ач бала ток баладай ойнобойт,
Ток бала ач болом деп ойлобойт.

* * *
Булут минип мүз бүркү,
эрен да откөн дүйнөдөн,
бербейм, бербейм деп журүп,
бай да өтөт дүйнөдөн.

* * *
Калк казанын көп астым. Кана колумдун көөсү.

* * *
Акылсыздын белгиси – кургак кайрат, жел өпкө,
эч убакта жарабайт кургак создөн бөлөккө.

* * *
Тебенектен бутуңду тарт,
ушакчыдан тилиңди тарт.
* * *
Таза болсоң суудай бол,
баарын жууп кетирген,
калың болсоң жердей бол,
баарын чыдап көтөргөн.

* * *
“Жакшы” деген бир ат бар,
кууп отуруп жетпейт,
“жаман” деген бир ат бар,
жууган менен эч кетпейт.

* * *
Шагылы болбой зоо болбойт,
Шайыры болбой эл болбойт.

* * *

Башкалар менен бөлүшкүлө

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>